INFORMATIKA I

Plan i program po ECDL-u za prvi razred Informatike

Štampa PDF

false false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Месец

РB теме

Назив наставне теме

РB часа

Назив наставне јединице по новом

Исходи - шта треба ученик да зна

Тип часа

Септембар (8)

I

Основе рачунарске технике (12-14)

1

Увод у наставни предмет. Припрема за рад.

Упознавање са правилима рада на часу

Вежба

Септембар (8)

I

Основе рачунарске технике (12-14)

2

Историјски развој технологија за складиштење, обраду и пренос података. Примена ПС  у разним областима људске делатности.

Класификује фазе историјског развоја. Наведе примере употребе ПС-а у свакодневном зивоту.

Вежба

Септембар (8)

I

Основе рачунарске технике (12-14)

3

Блок шема Фон-Нојмановог модела рачунарскг система. Јединице за мерење количине података (бит, бајт, редови величина)

дефинише појмове хардвера и софтвера. Објасни Фон Нојнанов модел рачунара. Разликује меру количине података

Вежба

Септембар (8)

I

Основе рачунарске технике (12-14)

4

Основне компоненте рачунара и њихов утицај на перформансе рачунара - Структура ПС-а

Разликује основне компоненте рачунара. Разликује факторе који утичу на перформансе рачунара.

Вежба

Септембар (8)

I

Основе рачунарске технике (12-14)

5

Врсте и подела софтвера, Главне функције ОС-а. Подешавање радног окружења  ( позадина радне површине, сат, календар, језик тастатуре, резолуција монитора....)

разликује врсте софтвера. Дефинише оперативни систем (ОС) и његове главне функције. Подешава радно окружење ОС-а

Вежба

Септембар (8)

I

Основе рачунарске технике (12-14)

6

Концепти организације датотека и фасцикли.Типови датотека.

Хиерархијски организује фасцикле и управља фасциклама и датотекама.

Вежба

Септембар (8)

I

Основе рачунарске технике (12-14)

7

Текст едитор и цртање које постоји у ОС.

Користи текст едитор ос-а. Црта помићу програма за цртањеу оквиру ОС-а.

Вежба

Септембар (8)

I

Основе рачунарске технике (12-14)

8

Инсталација корисничког софтвера. Програми за архивирање података.

Инсталира нови софтвер. Компресује и декомпресује датотеке и фасцикле.

Вежба

Октобар (10)

I

Основе рачунарске технике (12-14)

9

Лиценце, заштите , вируси

Обезбеђује заштиту рачунара од штетног софтвера. Примењује и поштује законска решења у вези са ауторским правима и заштитом података.

Вежба

Октобар (10)

I

Основе рачунарске технике (12-14)

10

Инсталација периферних уређаја. Дељење ресурса у оквиру локалне мреже. Подешавање параметара штампе.

Инсталира периферне уређаје. Наводи примере и предности умрежавања рачунара. Манипулише дељивим ресурсима у локалној мрежи. Управља штампањем документа.

Вежба

Октобар (10)

I

Основе рачунарске технике (12-14)

11

Фактори који штетно утичу на здравље корисника рачунара, животну средину и мере заштите за њихову минимизацију.

Примењује здравствене и сигурносне мере заштите при коришћењу рачунара. Објасни утицај коришћења рачунара наживотну средину.

Вежба

Октобар (10)

I

Основе рачунарске технике (12-14)

12

Провера знања и давање оцене за наведену област

Вежба

Октобар (10)

I

Обрада текста (14-16)

13

Подешавање радног окружења ( палета алатки, пречице, лењир, поглед, зум..) под wordom

Подешавање радног окружења за обраду текста

Вежба

Октобар (10)

I

Обрада текста (14-16)

14

Рад са документима ( отварање, снимање у различитим форматима и верзијама програма)

Управљање текстуалним документима и чување у различитим верзијама

Вежба

Октобар (10)

II

Обрада текста (14-16)

15

Уношење текста ( унос текста, симбола и специјалних карактера)

Креира и уређује текстуалне документе

Вежба

Октобар (10)

II

Обрада текста (14-16)

16

Форматирање текста ( слова, обликовање, индексирање, експонирање, боја, промена величине слова)

Подешава параметре изгледа странице текстуалног докумета

Вежба

Октобар (10)

II

Обрада текста (14-16)

17

Форматирање пасуса

Подешава параметре изгледа странице текстуалног докумета

Вежба

Октобар (10)

II

Обрада текста (14-16)

18

Стилови

Подешава параметре изгледа странице текстуалног докумета

Вежба

Новембар (6)

II

Обрада текста (14-16)

19

Крирање и форматирање табеле

Креира и уређује табеле

Вежба

Новембар (6)

II

Обрада текста (14-16)

20

Провера знања за тромесечје

Вежба

Новембар (6)

II

Обрада текста (14-16)

21

Уношење података и модификовање табеле

Креира и уређује табеле

Вежба

Новембар (6)

II

Обрада текста (14-16)

22

Рад са објектима (уметање, копирање, премештање, промена величине ....)

Уметне објекте у текст и модификује их

Вежба

Новембар (6)

II

Обрада текста (14-16)

23

Израда циркуларног писма, избор листе прималаца, уметање података, снимање и штампање.

Уметне објекте у текст и модификује их

Вежба

Новембар (6)

II

Обрада текста (14-16)

24

Подешавање параметара изгледа странице документа ( орјентација папира, величина маргине, прелом, уређивање заглавља и подножја, аутоматско нумерисање страница.

Направи циркуларна писма

Вежба

Децембар (8)

II

Обрада текста (14-16)

25

Исправљање правописних грешака, контролор правописа.

проналази и исправља правописне и словне грешке помоћу алата уграђених у програм за обраду текста.

Вежба

Децембар (8)

II

Обрада текста (14-16)

26

Прегледање документа пре штампања, штампање целог документа, појединачних страница и одређивање броја копија.

Прегледа и штампа текстуално докумет

Вежба

Децембар (8)

II

Табеларни прорачуни (14-16)

27

Подешавање радног окружења ( палета алатки, пречице, лењир, поглед, зум..) под Exelom.Рад са документима ( отварање, снимање у различитим форматима и верзијама програма)

Подешаварадно окружење програма за табеларне прорачуне. Управља табеларним документима и чува их у различитим врзијама.

Вежба

Децембар (8)

II

Табеларни прорачуни (14-16)

28

Уношења података (појединачни садржаји ћелија и аутоматске попуне)

Уноси податке различитих типова-појединачно и аутоматски.

Вежба

Децембар (8)

II

Табеларни прорачуни (14-16)

29

Мењање типа и садржаја ћелије.Сортирање и филтрирање

Сортира и поставља филтере.

Вежба

Децембар (8)

III

Табеларни прорачуни (14-16)

30

Подешавање димензија, премештање.фиксирање и сакривање редова и колона

Измени садржаје ћелија.

Вежба

Децембар (8)

III

Табеларни прорачуни (14-16)

31

Додавање,брисање, премештање и преименовање радних листова

Манипулише врстама и колонама. Организује радне листове.

Вежба

Децембар (8)

III

Табеларни прорачуни (14-16)

32

Провера знања и давање оцене за тромесечје 2

Вежба

Јануар (4)

III

Табеларни прорачуни (14-16)

33

Уношење формула са основним аритметичким операцијама, користећи референце на ћелије.

Уноси формуле у ћелије.

Вежба

Јануар (4)

III

Табеларни прорачуни (14-16)

34

Функције за сумирањ, средњу вредност, минимум, максимум, пребројавање, заокруживање.Логичке функције

Форматира ћелије.

Вежба

Јануар (4)

III

Табеларни прорачуни (14-16)

35

Копирање формула, релативно и апсолутно референцирање ћелија

Форматира ћелије.

Вежба

Јануар (4)

III

Табеларни прорачуни (14-16)

36

Форматирање ћелија(број децималних места, датум, валута, проценат, поравнање, прелом, оријентација, спајање ћелија, фонт, боја садржаја и позадине, стил и боја рама ћелије)

Форматира ћелије.

Вежба

Фебруар (8)

III

Табеларни прорачуни (14-16)

37

Намена различитих типова графикона, приказивање податакаиз табеле помоћу графикона

Бира, обликује и модификује графиконе.

Вежба

Фебруар (8)

III

Табеларни прорачуни (14-16)

38

Подешавање изгледа странице документа за штампање (орјентација папира, величина, маргине, прелом, уређивање заглавља и подножја, аутоматско нумерисање страна)

Подешава изглед странице за штампање табеларног документа.

Вежба

Фебруар (8)

III

Табеларни прорачуни (14-16)

39

Исправљање грешака у формулама и тексту

Исправља грешке у формулама и тексту.

Вежба

Фебруар (8)

III

Табеларни прорачуни (14-16)

40

Прегледање документа пре штампања, штампање целог документа, појединачних страница и одређивање броја копија.

Прегледа и штампа докумет.

Вежба

Фебруар (8)

IV

Слајд презентације (10-12)

41

Подешавање радног окружења ( палета алатки, пречице, лењир, поглед, зум..) под Powr Pointom.Рад са документима ( отварање, снимање у различитим форматима и верзијама програма)

Подешава радно окружење програма за израду слајд-презентације. Управља слајд-презентацијама и чува их у различитим форматима и верзијама.

Вежба

Фебруар (8)

IV

Слајд презентације (10-12)

42

Додавање и манипуација слајдовима. Основна правила и смернице за израду презентације(количина текста и објеката по слајду, величина и врста слова, дизајн...). Организација слајда:слајдови са текстом, табелама, дијаграмима и графиконима

Додаје и премашта слајдове. Припреми презентацију у складу са правилима и смерницама за израду презентације. Користи различите организације слајда.

Вежба

Фебруар (8)

IV

Слајд презентације (10-12)

43

Форматирање текста.Додавање објеката на слајд ( звук, филм..).

Уноси и форматира текст на слајду. Додаје објекте на слајд. Уноси белешке уз слајд.

Вежба

Фебруар (8)

IV

Слајд презентације (10-12)

44

Позадина слајда (боје, преливи, штафуре, текстуре и слике).

Подешава позадину слајда. Користи и модификује готове дизајн-теме.

Вежба

Март (10)

IV

Слајд презентације (10-12)

45

Дизајн - теме. Анимациони ефекти ( врсте, подешавање параметара, анимационе шеме). Прелаз између слајдова.

Додаје и подешава анимационе ефекте објектима. Бира и подешавапрелазе између слајдова.

Вежба

Март (10)

IV

Слајд презентације (10-12)

46

Интерактивна презентација (хиперлинкови и акциона дугмад).

Израђује интерактивне слајд презентације

Вежба

Март (10)

IV

Слајд презентације (10-12)

47

Врсте прегледа на презентацију. Штампање презентације.

разликује врсте погледа на презентацију. Припрема за штампу и штампа презентацију.

Вежба

Март (10)

IV

Слајд презентације (10-12)

48

Подешавање презентације за јавно приказивање ( ручно, аутоматски, у петљи....)

Припрема презентације за приказивање са другог рачунара.

Вежба

Март (10)

IV

Слајд презентације (10-12)

49

Наступ презентера (положај презентера, вербална и невербална комуникација, савладавање треме...)

Излаже слајд презентацију.

Вежба

Март (10)

IV

Слајд презентације (10-12)

50

Провера знања и давање оцене за наведену област

Вежба

Март (10)

V

Интернет и електронска комуникација (14-16)

51

Историјски развој Интернета и структура. Адресе и протоколи. Начини повезивања рачунара са Интернетом(предности и недеостаци сваког од њих)

Објасни појам и структуру Интернета. Разликује начине повезивања рачунара са Интернетом.

Вежба

Март (10)

V

Интернет и електронска комуникација (14-16)

52

Сервиси Интернета (www, електронска пошта, FTP..)

Разликује Интернет сервисе

Вежба

Март (10)

V

Интернет и електронска комуникација (14-16)

53

WWW, веб - прегледач (врсте, отварање и подешавање). Коришћење претраживача (основно и напредно)

Објасни појмове хипертекста и WWW. Користи садржаје са веба (WWW - сервиса). Проналази садржаје на вебу помоћу претраживача

Вежба

Март (10)

V

Интернет и електронска комуникација (14-16)

54

Поузданост извора информација.Медијска писменост. Преузимање садржаја са веб-а снимањем веб странице, копирањем садржаја са веб странице, преузимањем датотека.

Процењује садржаје са веба на критички начин. Преузима садржаје са веба.

Вежба

Април (6)

V

Интернет и електронска комуникација (14-16)

55

Програми за електронску пошту (веб-маил и програми за преузимање поште на локалном рачунару). Радно окружење за електронску пошту.

Комуницира путем електронске поште.

Вежба

Април (6)

V

Интернет и електронска комуникација (14-16)

56

Постављање адресе примаоца ("за", "копија", "невидљива копија"). Пријем и слање електронске поште, без и са прилогом.

Комуницира путем електронске поште.

Вежба

Април (6)

V

Интернет и електронска комуникација (14-16)

57

Напредне могућности програма за преузимање ел. Поште (уређење адресара,уређење фасцикли, аутоматско сортирање поште...9 Веб обрасци разноврсне намене.

Комуницира путем електронске поште.

Вежба

Април (6)

V

Интернет и електронска комуникација (14-16)

58

Електронско пословање у трговини и јавној управи. Предности и недостаци електронске комуникације.

Разликује предности и недостатке електронске комуникације.

Вежба

Април (6)

V

Интернет и електронска комуникација (14-16)

59

Социјалне мреже, форуми, системи за брзе поруке, системи за електронско учење...

Користи разноврсне Интернет-сервисе. Попуњава и шаље веб - базиране обрасце. Објашњава појам електронског пословања.

Вежба

Април (6)

V

Интернет и електронска комуникација (14-16)

60

Рачунарски сервиси"у облаку", рад са текстом, табелама и датотекама.

Примени сервис"у облаку"

Вежба

Maj (8)

V

Интернет и електронска комуникација (14-16)

61

Безбедност деце на Интернету

Објашњава могуће злоупотребе Интернета

Вежба

Maj (8)

V

Интернет и електронска комуникација (14-16)

62

Безбедоносни ризици коришћења електронске комуникације.

Примењује безбедоносне мере коришћења Интернета.

Вежба

Maj (8)

V

Интернет и електронска комуникација (14-16)

63

Правила лепог понашања у електронској комуникацији.

Примењује правила лепог понашања на мрежи. Поштује ауторска права за садржаје преузете са мреже.

Вежба

Maj (8)

V

Интернет и електронска комуникација (14-16)

64

Свођење оцена за крај школске године.

Вежба

 

ECDL - Sadržaj 1 Modula

Štampa PDF

Sadržaj:

Modul 1 - Osnove Informacionih Tehnologija
Ovaj modul podrazumeva upoznavanje sa terminologijom, osnovama arhitekture kompjutera, opštim postavkama primene, pa i zakonskim obavezama i opšte prihvaćenim normama pri korišćenju kompjutera.
-Predmet izučavanja informatike
-Istorija elektronskih digitalnih računara
-Računarski sistemi
-Struktura hardvera
-Konceti operativnih sistema
-Struktura softvera (programa)
-Multimedia 
-Informacione tehnologije i drštvene norme
-Zdravlje i bezbednost
-Buducnost informacionih tehnologija

ECDL - Sadržaj 3 Modula

Štampa PDF

Sadržaj kursa:

I Prvi koraci u radu sa tekstom
1. Pokretanje (i zatvaranje) aplikacije za obradu – uređivanje teksta.
2. Otvoriti jedan i više dokumenata
3. Kreirati novi dokument (korišcenjem osnovnog i drugih predložaka).
4. Snimanje dokumenta na odredenu lokaciju na disku.
5. Sačuvati dokument pod drugim imenom.
6. Sacuvati postojeći dokument u drugom formatu: tekst datoteka (.txt), obogaćena tekst datoteka - Rich Text Format (.rtf), HTML, predložak dokumenta, nastavak - ekstenzija specifična za softver, isti program ali različita verzija.
7. Prelaz među otvorenim dokumentima.
8. Upotrebiti funkciju pomoći u aplikaciji.
9. Zatvoriti dokument.

II Prilagođavanje postavki
1. Upotrebiti funkciju za povećanje (zumiranje) dokumenta
2. Prikazati i sakriti ugrađene trake alata
3. Prikazati i sakriti znakove koji nisu za ispis
4. Izmena osnovnih postavki u aplikaciji: korisničko ime, primarni direktorijum/mapa za otvaranje i čuvanje dokumenta.

III Umetanje teksta
1. Umetnuti tekst
2. Umetnuti poseban znak, simbol.
IV Označavanje teksta
1. Oznacavanje znaka, reči, reda, rečenice, odlomka ili celog teksta.
V Uredivanje teksta
1. Uredivanje sadržaja umetanjem novog znaka, reči unutar postojećeg teksta,pisanje preko postojećeg teksta.
2. Koristiti funkcije za poništavanje izmena (undo), i poništavanje poslednje izmene(redo).

VI Umnožavanje,premeštanje, brisanje
1. Umnožavanje teksta unutar dokumenta između postojećih dokumenata
2. Premeštanje teksta unutar dokumenta i između postojecih dokumenata
3. Brisanje teksta
4. Pronađi zameni
5. Upotrebiti funkciju pronađi za traženje odredene reci, teksta

VII Oblikovanje teksta
1. Promeniti slova: veličinu i vrstu fonta
2. Primeniti oblikovanje teksta: podebljanje,zakošenje i podvlačenje.
3. Primena efekata: indeksiranje,eksponiranje
4. Promena malih slova u velika i obrnuto
5. Obojiti tekst različitim bojama
6. Kopiranje oblikovanja sa jednog dela teksta na neki drugi deo teksta.
7. Primena postojeceg stila na reč, red, odlomak

VII Oblikovanje odlomka
1. Umetanje i pomeranje oznaka odlomka
2. Umetanje i pomeranje oznaka za kraj reda
3. Koristiti poravnanje teksta levo, desno,po sredini i obostrano.
4. Uvlačenje odlomka: levo, desno, prema prvom redu i uvlačenje celog odlomka osim prvog reda.
5. Odabir jednostrukog, dvostrukog proreda unutar odlomka.
6. Odabir razmaka ispred i iza odlomka
7. Postaviti, maknuti i upotrebiti tabulatore:levi, desni, centralni i decimalni.
8. Primeniti, maknuti označavanje i numerisanje na listi koja ima jedan nivo.
9. Menjanje stila oznaka i brojeva na listi sa jednim nivoom pomoću ugrađenih standardnih postavki.
10.Dodati ivicu na početak i na kraj, okvir i senčenje odlomka.

VIII Oblikovanje dokumenta
1. Promeniti orijentaciju dokumenta (način ispisa) – portret ili uspravno, pejzaž ili položeno, veličina stranice itd.
2. Promena margina u celom dokumentu: gore, dole, levo, desno.
3. Umetanje i pomeranje preloma stranice u dokumentu
4. Dodati i promeniti tekst u zaglavlju i podnožju u dokumentu
5. Umetanje polja u zaglavlje i podnožje stranice: datuma, broja stranica, lokacija datoteke.
6. Umetanje automatskog numerisanja stranica u dokumentu

IX Objekti - Tabele
1. Napraviti tabelu spremnu za unos teksta.
2. Umetanje i uredivanje podataka u tabeli.3. Označavanje redova, stubaca, ćelija i cele tabele.
4. Umetnuti i izbrisati red, stubac.
5. Menjanje širine stupca i visine reda
6. Menjanje stila, boje i širine okvira ćelije
7. Sencenje ćelije
X  Objekti - Slike, crteži i grafikoni
1. Umetanje slike crteža ili grafikona u dokument.
2. Oznacavanje slike, crteža ili grafikona u dokumentu.
3. Umnožavanje slike, crteža i grafikona izmedu otvorenih dokumenata.
4. Pomeranje slike, crteža ili grafikona iz jednog dokumenta u drugi.
5. Promena veličine slike, crteža, grafikona.
6. Brisanje slike, crteža, grafikona

XI Cirkularna pisma - pojam i praksa
1. Razumeti pojam cirkularno pismo i (Mail Merge) povezivanja izvora podataka sa glavnim dokumentom kao što je pismo ili nalepnica
2. Otvaranje i priprema glavnog dokumenta za cirkularno pismo unosom polja
3. Otvaranje i priprema spiska adresa i drugih datoteka sa podacima za korišćenje u cirkularnom pismu.
4. Spojiti spisak adresa sa tipskim pismom ili sa nalepnicom

XII Napredni poslovi - pripreme
1. Shvatanje važnosti provere dokumenta,kao što su: provera izgleda dokumenta, margina, veličine i formata slova i pravopisa.
2. Koristiti funkciju za proveru pravopisa i napraviti izmene kao što su: ispravka pogrešno napisanih reci i brisanje duplikata.3. Dodavanje reči u postojeći rečnik.
4. Pregledati dokument pre štampanja.

XIII Napredni poslovi -štampanje
1. Odabir postavki za štampanje kao što su: celi dokument, određene stranice i broj kopija
2. Odštampati dokument na instaliranom štampacu korišćenjem već podešenih stavki

 

ECDL - Sadržaj 2 Modula

Štampa PDF

Sadržaj:

2.1. Računar
2.1.1 Početni koraci
2.1.1.1 Uključiti računara
2.1.1.2 Isključiti računar poštujući proceduru
2.1.1.3 Restartovati računar poštujući proceduru
2.1.1.4 Ugasiti aplikaciju koja ne reaguje
2.1.2 Osnovne informacije i postupci
2.1.2.1 Pegled glavnih kompjuterskih sistemskih informacija
2.1.2.2 Menjanje konfiguracijskih parametara na desktopu računara
Datum i vremepodešavanje ekrana ( pozadina, rezolucija, šuvar ekrana )
2.1.2.3 Podesiti i promeniti jezik na tastaturi
2.1.2.4 Formatirati prenosive medije: diskete, zip diskove, USB fleš memorije
2.1.2.5 Instalirati i poništiti (ukloniti) softversku aplikaciju
2.1.2.6 Upotreba "print screen" ( snimanje ekrana) mogućnosti tastature, lepljenje 
sadržaja za datoteku
2.1.2.7 Upotrebiti funkciju pomoći
2.1.3 Sređivanje teksta
2.1.3.1 Pokrenuti aplikaciju za obradu teksta, otvoriti i napraviti datoteku
2.1.3.2 Sačuvati datoteku na određenoj lokaciji na uređaju za šuvanje podataka
2.1.3.3 Zatvoriti aplikaciju za obradu teksta
2.2 Radna površina Desktop
2.2.1 Rad sa ikonama
2.2.1.1 Prepoznati osnovne ikone na radnoj površini: datoteka, folder, štampač,
aplikacija, kanta za đubre (Recycle Bin)
2.2.1.2 Selektovati i pomerati ikonu
2.2.1.3 Otvoriti datoteku, folder, aplikaciju sa desktopa
2.2.2 Rad sa prozorima
2.2.2.1Upoznati se sa različitim delovima prozora: traka naslova, traka statusa,
klizači
2.2.2.2 Minimizirati, maksimizirati, promeniti veličinu, skloniti i zatvoriti prozor
2.2.2.3 Prelaz između otvorenih prozora
2.3. Upravljanje datotekama
2.3.1Pojam
2.3.1.1 Razumeti kako operativni sistem prikazuje uređaje za čuvanje datoteka i
mapa ko što su: tvrdi (hard) disk, disketa, CD-rom, mrežni disk
2.3.2 Mape, direktorijumi - folderi
2.3.2.1 Navigacija do datoteke, mape na uređaju za čuvanje
2.3.2..2 Kreiranje mapa direktorijuma - foldera podmapa poddirektorijuma
- podfoldera
2.3.2.3 Otvoriti prozor za prikaz imena, veličine i lokacije mape direktorijuma
- foldera na disku
2.3.3 Rad sa datotekama
2.3.3.1 Prepoznati tipove datoteka koje se najčešće koriste: dokumente
napravljene programom za obradu teksta, baze podataka, tabele, 
zvučne i video zapise, prezentacije i slike, kompresovane i privremene
( temporary) datoteke
2.3.3..2 Prebrojavanje broja datoteka, datoteka posebnog tipa, uključujući i 
datoteke u poddirektorijumima
2.3.3.3 Promena statusa datoteke: samo-šitanje/zaključano, pisanje-čitanje
2.3.3..4 Sortiranje datoteka po imenu, tipu, veličini, datumu kreiranja
2.3.3.5 Razumeti značaj zadržavanja pravilne ekstenzije (nastavka) datoteke
prilikom preimenovanja
2.3.3.6 Preimenovati datoteku i direktorijum
2.3.4 Dupliranje i premeštanje
2.3.4.1Selektovati pojedinačne datoteke i direktorijume, selektovati grupe
susednih ili nesusednih datoteka i direktorijuma
2.3.4.2 Dupliciranje datoteka i direktorijuma između direktorijuma i uređaja
za čuvanje
2.3.4.3 premeštanje datoteka i direktorijuma između direktorijuma i uređaja
za čuvanje
2.3.4..4 Razumeti zašto je važno napraviti rezervne kopije datoteka na 
prenosni uređaj za čuvanje
2.3.5 Brisanje, vraćanje
2.3.5.1 Razumeti datoteke i direktorijume stavljanjem u kantu za đubre
2.3.5.2 Vraćanje obrisanih datoteka i direktorijuma iz kante za đubre
2.3.5.3 Prađnjenje kante za đubre
2.3.6 Pretraživanje
2.3.6.1 Upotrebiti funkciju pretraživanja za pronalaženje datoteka i direktorijuma
2.3.6.2 Tražiti datoteku po sadržaju, datumu poslednje promene, datumu kreiranja,
veličini
2.3.6.3 Pregledati listu nedavno korišćenih datoteka
2.3.7 Kompresovanje datoteka
2.3.7.1 Razumeti pojam kompresovanja datoteka
2.3.7.2 Kompresovati datoteke u mapu uređaja za čuvanje
2.3.7.3 Dekompresovanje kompresovanih datoteka sa lokacije na uređaju
za čuvanje
2.4 Virusi
2.4.1 Pojam
2.4.1.1 Znati šta je virus kao i moguće posledice
2.4.1.2 Razumeti neke načine kojima se virus može preneti na računar
2.4.1.3 Razumeti dobre strane programa za detekciju virusa
2.4.1..4 Razumeti pojam "dezinfekcije" datoteka
2.4.2 Postupanje sa virusima
2.4.2.1 Korišćenje aplikacija za detekciju virusa za pregled određenog
uređaja za čuvanje mapa, datoteka
2.4.2.2 Razumeti važnost redovne nadogradnje softvera za detekciju virusa
2.5 Upravljanje štampanjem
2.5.1 Priprema
2.5.1.1 Promena osnovnog štampača sa liste instaliranih štampača
2.5.1.2 Instaliranje novog štampača na računar
2.5.2 Štampanje
2.5.2.1 Štampanje dokumenta iz aplikacije za obradu teksta
2.5.2.2 Pregledati poslove štampanja u programu za kontrolu štampe
2.5.2.3 Zaustavljanje, ponovo pokretanje i brisanje poslova štampanja
korišćenjem programa za kontrolu štampanja

 

English French German Italian Russian

 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou