ECDL - Sadržaj 2 Modula

Štampa PDF

Sadržaj:

2.1. Računar
2.1.1 Početni koraci
2.1.1.1 Uključiti računara
2.1.1.2 Isključiti računar poštujući proceduru
2.1.1.3 Restartovati računar poštujući proceduru
2.1.1.4 Ugasiti aplikaciju koja ne reaguje
2.1.2 Osnovne informacije i postupci
2.1.2.1 Pegled glavnih kompjuterskih sistemskih informacija
2.1.2.2 Menjanje konfiguracijskih parametara na desktopu računara
Datum i vremepodešavanje ekrana ( pozadina, rezolucija, šuvar ekrana )
2.1.2.3 Podesiti i promeniti jezik na tastaturi
2.1.2.4 Formatirati prenosive medije: diskete, zip diskove, USB fleš memorije
2.1.2.5 Instalirati i poništiti (ukloniti) softversku aplikaciju
2.1.2.6 Upotreba "print screen" ( snimanje ekrana) mogućnosti tastature, lepljenje 
sadržaja za datoteku
2.1.2.7 Upotrebiti funkciju pomoći
2.1.3 Sređivanje teksta
2.1.3.1 Pokrenuti aplikaciju za obradu teksta, otvoriti i napraviti datoteku
2.1.3.2 Sačuvati datoteku na određenoj lokaciji na uređaju za šuvanje podataka
2.1.3.3 Zatvoriti aplikaciju za obradu teksta
2.2 Radna površina Desktop
2.2.1 Rad sa ikonama
2.2.1.1 Prepoznati osnovne ikone na radnoj površini: datoteka, folder, štampač,
aplikacija, kanta za đubre (Recycle Bin)
2.2.1.2 Selektovati i pomerati ikonu
2.2.1.3 Otvoriti datoteku, folder, aplikaciju sa desktopa
2.2.2 Rad sa prozorima
2.2.2.1Upoznati se sa različitim delovima prozora: traka naslova, traka statusa,
klizači
2.2.2.2 Minimizirati, maksimizirati, promeniti veličinu, skloniti i zatvoriti prozor
2.2.2.3 Prelaz između otvorenih prozora
2.3. Upravljanje datotekama
2.3.1Pojam
2.3.1.1 Razumeti kako operativni sistem prikazuje uređaje za čuvanje datoteka i
mapa ko što su: tvrdi (hard) disk, disketa, CD-rom, mrežni disk
2.3.2 Mape, direktorijumi - folderi
2.3.2.1 Navigacija do datoteke, mape na uređaju za čuvanje
2.3.2..2 Kreiranje mapa direktorijuma - foldera podmapa poddirektorijuma
- podfoldera
2.3.2.3 Otvoriti prozor za prikaz imena, veličine i lokacije mape direktorijuma
- foldera na disku
2.3.3 Rad sa datotekama
2.3.3.1 Prepoznati tipove datoteka koje se najčešće koriste: dokumente
napravljene programom za obradu teksta, baze podataka, tabele, 
zvučne i video zapise, prezentacije i slike, kompresovane i privremene
( temporary) datoteke
2.3.3..2 Prebrojavanje broja datoteka, datoteka posebnog tipa, uključujući i 
datoteke u poddirektorijumima
2.3.3.3 Promena statusa datoteke: samo-šitanje/zaključano, pisanje-čitanje
2.3.3..4 Sortiranje datoteka po imenu, tipu, veličini, datumu kreiranja
2.3.3.5 Razumeti značaj zadržavanja pravilne ekstenzije (nastavka) datoteke
prilikom preimenovanja
2.3.3.6 Preimenovati datoteku i direktorijum
2.3.4 Dupliranje i premeštanje
2.3.4.1Selektovati pojedinačne datoteke i direktorijume, selektovati grupe
susednih ili nesusednih datoteka i direktorijuma
2.3.4.2 Dupliciranje datoteka i direktorijuma između direktorijuma i uređaja
za čuvanje
2.3.4.3 premeštanje datoteka i direktorijuma između direktorijuma i uređaja
za čuvanje
2.3.4..4 Razumeti zašto je važno napraviti rezervne kopije datoteka na 
prenosni uređaj za čuvanje
2.3.5 Brisanje, vraćanje
2.3.5.1 Razumeti datoteke i direktorijume stavljanjem u kantu za đubre
2.3.5.2 Vraćanje obrisanih datoteka i direktorijuma iz kante za đubre
2.3.5.3 Prađnjenje kante za đubre
2.3.6 Pretraživanje
2.3.6.1 Upotrebiti funkciju pretraživanja za pronalaženje datoteka i direktorijuma
2.3.6.2 Tražiti datoteku po sadržaju, datumu poslednje promene, datumu kreiranja,
veličini
2.3.6.3 Pregledati listu nedavno korišćenih datoteka
2.3.7 Kompresovanje datoteka
2.3.7.1 Razumeti pojam kompresovanja datoteka
2.3.7.2 Kompresovati datoteke u mapu uređaja za čuvanje
2.3.7.3 Dekompresovanje kompresovanih datoteka sa lokacije na uređaju
za čuvanje
2.4 Virusi
2.4.1 Pojam
2.4.1.1 Znati šta je virus kao i moguće posledice
2.4.1.2 Razumeti neke načine kojima se virus može preneti na računar
2.4.1.3 Razumeti dobre strane programa za detekciju virusa
2.4.1..4 Razumeti pojam "dezinfekcije" datoteka
2.4.2 Postupanje sa virusima
2.4.2.1 Korišćenje aplikacija za detekciju virusa za pregled određenog
uređaja za čuvanje mapa, datoteka
2.4.2.2 Razumeti važnost redovne nadogradnje softvera za detekciju virusa
2.5 Upravljanje štampanjem
2.5.1 Priprema
2.5.1.1 Promena osnovnog štampača sa liste instaliranih štampača
2.5.1.2 Instaliranje novog štampača na računar
2.5.2 Štampanje
2.5.2.1 Štampanje dokumenta iz aplikacije za obradu teksta
2.5.2.2 Pregledati poslove štampanja u programu za kontrolu štampe
2.5.2.3 Zaustavljanje, ponovo pokretanje i brisanje poslova štampanja
korišćenjem programa za kontrolu štampanja

 

English French German Italian Russian

 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou