2- Istorija elektronskih digitalnih računara

Štampa PDF

Istoriju elektronskih digitalnih računara možemo podeliti na šest generacija u zavisnosti od faza razvoja i to:

 • Prvu generaciju (1951-1958) karakterišu korišćenje elektronskih (vakumskih) cevi kao aktivnih elemenata i kablovskih veza između elemenata. Ovi elementi su bili veliki, trošili su mnogo struje i oslobađali veliku količinu toplote. Računari su bili veliki npr. ENIAC je bio težak 30 tona i trošio je oko 174 KWh. Za skladištenje programa i podataka koristile su se različite memorije (magnetne trake i doboši). Za pisanje programa koristio se mašinski jezik;

 

alt alt

сл. 2.1. Електронска цев

2.2. ЕНИАЦ

 • Drugu generaciju (1959-1963) karakterišu tranzistori koji su se ugrađivali umesto elektronskih cevi. Bili su jeftiniji, brži, manji, trošili manje električne energije i razvijali manje toplote. Najpoznatiji računari ove generacije bili su Philco Transac S-2000 i IBM 1401. Pored hardverskih unapređenja pojavili su se i novi programski jezici : Flow-Matic, iz kog su kasnije nastali COBOL, FORTRAN, ALGOL i LISP;
 • alt alt

  сл. 2.3. Транзистор

  сл.2.4. ИБМ 1401

 • Treću generaciju (1964-1970) karakteriše primena integrisanih kola (Integrafed Circuit). Uvođenje integralnih i LSI (Large Scale Integration) integralnih kola sa visokim stepenom integracije omogućilo je proizvodnju čipova sa hiljadama tranzistora. Niska cena, visoka pouzdanost, male dimenzije, mala potrošnja električne energije i brzina izvođenja operacija začajno su unapredili razvoj mini računara. Za skladištenje podataka i programa koristile su se magnetne trake. Ovu generaciju karakterišu i poboljšane periferne jedinice koje su omogićile povezivanje više perifernih uređaja i povezivanje više računara pomoću telefonske linije. Za upravljanjem i kontrolu računara razvili su se operativni sistemi, a za pisanje programa koriste se viši programski jezici COBOL, FORTRAN, ALGOL i LISP.Najkarekterističniji računari za ovu generaciju su IBM 360 i PDP-1;
alt alt

сл. 2.5. Интегрисано коло

сл.2.6. ИБМ 360

 • Četvrtu generaciju (1971-1987) karakterišu komponente izrađene na bazi poluprovodničkih sklopova korišćenjem LSI (Large Scale Integrated) i VLSI (Verrz Large Scale Integration) visoko integrisanih sklopova koja omogućava stvaranje mikroprocesora koji predstavlja osnovu današnjih računara. Poboljšane hardverskih karakteristika dovodi do smanjenja dimenzija računara, povećanja kapaciteta glavne i periferijske memorije, znatno brže obrade podataka. Operativni sistemi su jednostavniji za upotrebu većem broju korisnika. Novi programski jezici su omogućili lakše pisanje aplikativnog softvera koji se koristi u svim sverama društva.
alt alt

сл. 2.7. Микропроцесор

сл.2.8. Савремени рачунар

 • Peta generacija (od 1990 ) zasnovana je na konstrukciji paralelne arhitekture koji omogućavaju istovremeni rad više kompjutera (procesora) na rešavanju određenog zadatka;
 • Šestu generaciju kompjutera (neurokopjuteri) karakteriše razvoj neuronskih mreža koje bi trebalo da istovremeno obrađuju veliki broj informacija korišćenjem više hiljada porocesora što liči na rad ljudskog mozga.
English French German Italian Russian

 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou